Επεξήγηση του όρου “Personal Finance” στην Κύπρο

Με τον αγγλικό όρο “Personal Finance”, εννοούμε όλες τις οικονομικές αποφάσεις ενός ατόμου ή νοικοκυριού και περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό του, την ύπαρξη διαφόρων ασφαλειών, προσωπικών δανείων και ποικίλων ειδών λογαριασμού, όπως ταμιευτηρίου ή συνταξιοδότησης. Με άλλα λόγια, όλες οι οικονομικές δραστηριότητες ενgeorgiades_2543675bός φυσικού προσώπου εμπίπτουν στην κατηγορία του “Personal Finance”.

Ο πραγματοποιούμενος προϋπολογισμός βασίζεται κάθε φορά στο ποσό των εσόδων και εξόδων. Ανάλογα με τα δεδομένα ή αναμενόμενα έσοδα, καθορίζονται και τα έξοδα που θα κατευθυνθούν στις διάφορες ανάγκες διαβίωσης και άλλων σημαντικών οικονομικών αποφάσεων:

  • Ένα από τα κύρια σημεία του “Personal Finance” είναι η ύπαρξη ή όχι προσωπικών δανείων. Αυτά δίνονται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από αίτησή τους στα διάφορα πιστωτικά Ιδρύματα και εφόσον πληρούνται κάποια κριτήρια (π.χ. εισοδήματος), τους χορηγείται κάποιο ποσό για την εκάστοτε χρήση που έχει δηλωθεί. Μερικές κατηγορίες προσωπικών δανείων είναι τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται για την αγορά κατοικιών, τα καταναλωτικά δάνεια που έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση κάποιων προσωπικών αναγκών, όπως για παράδειγμα την αγορά ενός αυτοκινήτου, τα δάνεια που χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση σπουδών κλπ. Αυτά χορηγούνται από την εκάστοτε τράπεζα έπειτα από συμφωνία του ποσού, του επιτοκίου, του χρόνου αποπληρωμής αλλά και της δόσης του δανείου.
  • Τα ιδιωτικά προγράμματα ασφαλειών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προγράμματα ασφαλειών ζωής, αλλά και υγείας (π.χ. κάλυψη εξόδων νοσηλείας), ατυχημάτων και οχημάτων. Χρησιμοποιούνται από τον κάθε ενδιαφερόμενο είτε σαν κύρια ασφάλιση, είτε σαν συμπληρωματική σε αυτήν της δημόσιας ασφάλισης.
  • Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση στην Κύπρο, ο κάθε μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος πρέπει να εγγραφεί υποχρεωτικά στο Γενικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ώστε να δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας του από το Σύστημα Κοινωνικής Σύνταξης. Παρόλα αυτά, μπορεί ο οποιοσδήποτε εφόσον το επιθυμεί να συμμετέχει σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών για συμπλήρωση του ποσού της κύριας σύνταξης.
  • Τέλος, οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου και αποταμίευσης είναι τοκοφόροι τραπεζικοί λογαριασμοί που απευθύνονται σε όσους θέλουν να αποταμιεύσουν ένα χρηματικό ποσό για διάφορες χρονικές περιόδους. Σε αυτούς τους λογαριασμούς στην Κύπρο καταβάλλεται ένα 30% των τόκων ως εισφορά για την Άμυνα.