Οι καλύτερες πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην Κύπρο

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται χρηματοδότηση τόσο για ένα γερό ξεκίνημα όσο και σε περιόδους ύφεσης και κεφαλαιακών δυσκολιών. Πολλές φορές, και κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, η αρχική αλλά και μια μεταγενέστερη χρηματατοδότηση προέρχεται από τους ιδιοκτήτες1395243902127 ή τους μετόχους της επιχείρησης. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν μια εσωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή από το εωστερικό οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης. Τότε αναγκαστικά στρέφονται σε λύσεις εξωτερικής χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων, χορηγιών, εξαγοράς των επιχειρήσεων κλπ.

Στην Κύπρο το παγκόσμιο αυτό μοτίβο δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Πέρα από τις παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, στην Κύπρο εφαρμόζονται και όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο αυτό. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες στηρίζουν τις επιχειρήσεις τους τόσο στην αρχή, κατά την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους πλάνου, αλλά και στη συνέχεια όσο και όποτε χρειαστεί.

Οι μικρές επιχειρήσεις αναπτύσσονται συνήθως με πόρους που έχουν εξευρεθεί από δάνεια τραπεζών ή μικρές επιχορηγήσεις.

Μεγάλο επίσης είναι το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε πολλές εταιρείες, κυριώς σε αυτές από τον τομέα των κατασκευών, η ενίσχυση από το κράτος είναι μεγάλη. Μέχρι εδώ αναφέρθηκαν οι παραδοσιακές μορφές.

Πιο σύγχρονες μορφές θεωρούνται οι χρηματοδοτήσεις μέσω κοινοτικών προγραμμάτων και μέσω λοιπών διεθνών σχηματισμών. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν τόσο την ενίσχυση μιας επιχείρησης κατά το ξεκίνημα, όσο και την ενίσχυση για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της. Όλες αυτές οι επιχορηγήσεις έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα και μακροπρόθεσμα οφέλη εάν χρησιμοποιηθούν ορθά.

Μία ακόμα μορφή χρηματοδότησης, που έχει μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό και σταδιακά εισέρχεται και στην κυπριακή αγορά, είναι το crowdfunding, δηλαδή η εξεύρεση πόρων από το κοινό. Στην ουσία πρόκειται για διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες φέρνουν σε επαφή τους υποψήφιους χρηματοδότες με μια επιχειρηματική ιδέα, ένα πλάνο ή με μια νεοφυή επιχείρηση που χρειάζεται ενίσχυση. Το crowdfunding στηρίζεται στο ότι δεν χρειάζονται μεγάλα ποσά και λίγοι χρηματοδότες αλλά το αντίθετο, δηλαδή μικρά ποσά, που σε συνδυασμό με ένα πλήθος ατόμων μπορούν να συγκεντρώσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.