Πλεονεκτήματα της εκτός ισολογισμού εμπορικής χρηματοδότησης

Η εμπορική χρηματοδότηση διακρίνεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες από λογιστική άποψη, εντός ισολογισμού και εκτός ισολογισμού. Μεγάλη σημασία για την απόκτηση του σωστού τύπουbalance-sheet-commercial-bank-liabilities-assets της εμπορικής χρηματοδότησης για μια εταιρία έχει η κατανόηση της διαφοράς αυτής.

Με απλά λόγια, στην εντός ισολογισμού εμπορική χρηματοδότηση οι δαπάνες κεφαλαίων εμφανίζονται ως υποχρέωση στον ισολογισμό της εταιρίας. Τα εμπορικά δάνεια αποτελούν το πιο κοινό παράδειγμα: ένα δάνειο δεν είναι παρά μια υποχρέωση για την εταιρία, η οποία αναφέρεται στον ισολογισμό και απαιτεί την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας για να επιτευχθεί.

Αντίθετα, με την εκτός ισολογισμού χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις δεν αναφέρονται γιατί δε δημιουργούνται χρέη. Το πιο συνηθισμένο είδος χρηματοδότησης αυτής της κατηγορίας είναι η λειτουργική μίσθωση, δηλαδή η μίσθωση περιουσιακών στοιχείων για χρήση από την επιχείρηση με μικρή προκαταβολή και μηνιαία μισθώματα. Στο τέλος της περιόδου μίσθωσης η εταιρία έχει δικαίωμα να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο για ελάχιστο τίμημα.

Στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης, το περιουσιακό στοιχείο παραμένει στον ισολογισμό του εκμισθωτή. Ο μισθωτής αναφέρει στον ισολογισμό του όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή των μισθωμάτων που καταβάλλονται, αλλά όχι το ίδιο το κόστος του. Αυτή είναι η κύρια διαφορά των δύο τρόπων χρηματοδότησης.

Στο σημερινό δύσκολο πιστωτικό περιβάλλον, η εκτός ισολογισμού χρηματοδότηση δεν αποτελεί μόνο ένα λογιστικό πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε κάθε μεγέθους εταιρία. Τα οφέλη αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι η εκτός ισολογισμού χρηματοδότηση δημιουργεί ρευστότητα για την επιχείρηση, αποφεύγοντας τους δανεισμούς και βελτιώνοντας έτσι τη συνολική οικονομική εικόνα της. Η εταιρία μπορεί επομένως να κρατήσει χαμηλή την αναλογία χρέους προς κεφάλαιο και να αποφύγει τα πρόσθετα χρέη.

Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι η εκτός ισολογισμού χρηματοδότηση κοστίζει συνήθως περισσότερο σε σχέση με τα παραδοσιακά εντός ισολογισμού δάνεια. Πριν την επιλογή τρόπου χρηματοδότησης πρέπει λοιπόν να καθοριστεί το κατά πόσον τα οφέλη της υπερκαλύπτουν το επιπλέον κόστος τους.