Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης του εξοπλισμού της επιχείρησής σας

Αναρωτιέστε γιατί τόσο οι οικογενειακές επιχειρήσεις όσο και οι πολυεθνικές εταιρείες χρηματοδοτούν τον εξοπλισμό τους; Η απάντηση είναι ότι με αυτό τον τρόπο αποκτούν πληθώρα συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αποκτούν 100% χρηματοδότηση χωρίς προκαταβολή, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο αν η ταμειακή ρευστότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή σας.business-equipment
  • Αποτελεί μια μορφή χρηματοδότησης που επιτρέπει τη συσσώρευση ρευστότητας, η οποία μπορεί κατόπιν να διοχετευθεί σε άλλους τομείς της εταιρείας όπως το μάρκετινγκ, η έρευνα και η ανάπτυξη ή το προσωπικό.
  • Μειώνει το ρίσκο. Η χρηματοδότηση εξοπλισμού αποτρέπει την αβεβαιότητα που προκύπτει από την επένδυση ίδιων κεφαλαίων μέχρι η επιχείρηση να αποκτήσει την επιθυμητή κερδοφορία, να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα και να βελτιώσει την παραγωγικότητά της.
  • Προστατεύει από τον πληθωρισμό. Αντί να γίνει αποπληρωμή του συνολικού ποσού εξ’ αρχής, η ροή πληρωμών καθυστερεί την εκροή κεφαλαίων. Αποτέλεσμα αυτού είναι το πιστωτικό ίδρυμα να απορροφά την πληθωριστική μείωση της αξίας των πληρωμών και όχι η επιχείρησή σας.
  • Επιτρέπει τον προγραμματισμό των εξόδων και των ταμειακών ροών. Είναι εφικτό να σχεδιασθούν οι πληρωμές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπίπτουν με τις εισροές κεφαλαίων ακόμα και αν αυτές είναι εποχιακές ή απροσδόκητες.
  • Διατηρούν τεχνολογικό προβάδισμα. Πέρα από το ανώτερο επίπεδο εξοπλισμού που καθίσταται προσιτό, πολλά προγράμματα επιτρέπουν την αναβάθμιση του εξοπλισμού ως μέρος της συμφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται το ενδέχομενο η εταιρεία να εγκλωβιστεί στη χρήση παρωχημένου εξοπλισμού, για τον οποίο δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη απόσβεση.
  • Πολλά ιδρύματα δανεισμού παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού που κρατούν δεδομένα για την κατάσταση του εξοπλισμού και γνωρίζουν πότε απαιτείται αναβάθμιση ή ανανέωσή του. Παράλληλα, παρέχουν τεχνογνωσία σχετική με την εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και απεγκατάσταση του εξοπλισμού. Όλα τα προαναφερθέντα συνήθως εμπεριέχονται στο συμβόλαιο, οπότε η επιχείρηση έχει καλύψει τις ανάγκες της σφαιρικά με μία και μόνο συμφωνία.
  • Τέλος, αφού η διαχείριση του εξοπλισμού έχει ανατεθεί σε τρίτο, η εταιρεία μπορεί απρόσκοπτα να επικεντρωθεί στις βασικές λειτουργίες της. Συμπερασματικά, η χρηματοδότηση εξοπλισμού παρέχει ευελιξία και αποφόρτιση από την ανάγκη διαχείρισης του εξοπλισμού σε καθημερινή βάση.