Τραπεζική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων στην Κύπρο

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και ιδίως των νέων επιχειρήσεων μιας χώρας είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση. Είναι ζωτικής σημασίας οι καινούργιες επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να μπορούν να καλύπτουν το αρχικό τουeuropean-parliament-1ς κεφάλαιο. Το αρχικό κεφάλαιο απαιτείται για την αγορά όλων των πάγιων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την απαρχή της λειτουργίας μιας εταιρείας και το οποίο μπορεί να κυμανθεί από πολύ μικρό έως πολύ μεγάλο, ανάλογα πάντα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, τις προσδοκίες και τις βλέψεις των μετόχων της, αλλά και τα αρχικά γραφειοκρατικά έξοδα της έναρξης μιας επιχείρησης. Αρκετές φορές, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων καλύπτεται από κεφάλαια που έχουν εξασφαλιστεί μέσω τραπεζών, λόγω αυξημένης ζήτησης κεφαλαίων, πέραν των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων.

Εκτός όμως από την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις απαραίτητη κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας, είναι πιθανόν μια εταιρεία να χρειαστεί να αναζητήσει νέες χρηματοδοτικές λύσεις μετά την εναρκτήρια περίοδό της λόγω, παραδείγματος χάριν, οικονομικών δυσπραγιών,οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε προσωπικά ή κοινωνικοοικονομικά αίτια, όπως τα τελευταία χρόνια λόγω της γενικευμένης οικονομικής ύφεσης.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση θέλει να αποτανθεί στις τράπεζες για να επιλύσει κάποιες άμεσες χρηματοοικονομικές της ανάγκες, μπορεί να αιτηθεί επιχειρηματικού δανείου. Αυτά συνήθως απευθύνονται σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, από πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες και προσφέρονται για να εξασφαλιστούν κεφάλαια έναρξης ή ανάπτυξης μιας επιχείρησης, επέκτασης του κύκλου εργασιών ή ακόμη και ανακαίνισης των εταιρικών χώρων. Τα δάνεια σχεδιάζονται από κοινού από τις τράπεζες και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να καθοριστεί το ποσό του δανείου, η εκάστοτε μηνιαία δόση, καθώς και η διάρκεια αποπληρωμής του, ενώ το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο.

Αποκλειστικά για επενδύσεις στην Κύπρο, υπάρχει το Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που ξεκίνησε το 2014. Απευθύνεται σε Κυπριακές επιχειρήσεις και χρηματοδοτεί έργα ανάπτυξης, βοηθώντας παράλληλα στην καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό είναι €68 εκατομμύρια. Ο στόχος του είναι να παρέχει χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ελκυστική χρηματοδότηση, μακροχρόνια αποπληρωμή κεφαλαίου και εκτεταμένη περίοδο χάριτος.